Journey together again?

En uformell invitasjon til nytt samarbeid med Kirkenes Verdensråd (KV) ble gitt fra Jooseop Keum under Missiologisk Forum 22. november. Keum er sekretær for KVs kommisjon for verdensmisjon og evangelisering (CWME).

 

Torsdag 22. november inviterte NORME til fagdag om det nye misjonsdokumentet fra Kirkenes Verdensråd; Together for life; mission and evangelism i changing landscapes. Sekretær for KVs kommisjon for verdensmisjon og evangelisering og leder av arbeidet med det nye misjonsdokumentet, Jooseop Keum, var hovedgjest.

Keum gav først en innledning i økumeniske begivenheter, samlinger og dokumenter. Deretter orienterte han om dokumentet Togehter for life: mission and evangelism in changing landscapes, som skal godkjennes av alle KVs medlemskirker i 2013. Til slutt gav ham en uformell, og noe uventet, invitasjon til Norsk Råd for Misjon og Evengelisering: – “Dear sisters and brothers in the Norwegian Council for Mission and Evangelism, shall we journey together again?”

…versus Cape Town Commitment: En av dem som tydelig markerte en negativ holdning til å gjøre felles misjonsreise med Kirkenes Verdensråd var Normisjons generalsekretær og tidligere styreleder og daglig leder i NORME, Rolv Kjøde. Kjøde mener avstanden mellom de evangelikale og den økumeniske bevegelsen er altfor stor. Kjøde etterlyste blant annet større tydelighet i misjonsdokumentet om Kristus unike stilling (the uniqueness of Christ) og om livets to utganger; frelse og fortapelse.

I sitt innlegg gjorde Kjøde en fyldig sammenlignet mellom Together for life og Cape Town Commitment, som er Lausanne-bevegelsens strategidokument om misjon fra 2010. I Cape Town Commitment finner man fundamentet for misjon i Jesu komme til verden, frelsesverket og i misjonsbefalingen, mens KV stort sett har sett på misjon som et uttrykk for Guds rikes og dets verdier, mente den tidligere NORME-lederen.

Mission espiritus: I tidligere misjonsdokumenter har KV vært opptatt av misjon somr Guds misjon (Missio Dei). Begrunnelsen for misjon har vært i Guds eksistens og treenige vesen. KV har i dette dokumentet endret sitt fokus noe, og lagt stor vekt på Den hellige Ånds gjerning. Misjon er å delta i det som Ånden gjør (to jion in with the Spirit). Det snakkes om Misjonsspiritualitet som viktigere enn misjonsstrategier. Videre skrives det om Åndens gjerning i tegn og under som en vesentlig del av Guds misjon.

Økumenikk i misjon: -«Misjon og økumenikk hører sammen fordi både misjon og økumenikk betyr å krysse grenser», sa Preses Helga Haugland Byfuglien i sitt innlegg. Hun beskriver misjon som et uttrykk for Guds kjærlighet som strekker seg ut over sitt eget. Haugland Byfuglien la stor vekt på at misjon nå er noe kirkene i Vest skal gjøre sammen med kirkene i Sør, noe som også gjør misjon økumenisk. «Økumenisk teologi er på den måten en illustrasjon av hva misjon egentlig er…. Å være økumenisk er å være misjonerende», avslutter hun.

«Hvem er de marginaliserte?» Together for life er omfattende i sin beskrivelse av temaet marginaliserte grupper. Tidligere var misjon en aktivitet fra Vesten og til resten. Nå kreves det større fokus på partnerskap og likeverd. Marginaliserte grupper beskrives som Guds agenter for misjon, og ikke bare som mottakere av hjelp og sympati. Mission from the margins-kapitlet i dokumentet har til hensikt å motarbeide forestillingen om at misjons gjøres av de rike, de privilegerte og de som har makt. «For hvem er egentlig de marginalisert?»; spurte Knut Refsdal fra Norges Kristne Råd. «Er det ikke de underpriviligerte som er salige, utvalgte og lykkelige, ifølge Saligprisningene i Jesu tale til folket i Matteus 5?»

Endrede landskap: Det er mange ting som er under endring i følge misjonsdokumentet Together for life: Tyngdepunktet i den kristne verden ligger ikke lenger i Europa eller i Vesten, men i Det globale Sør. Denne forskyvningen har gitt viktige innspill fra tradisjonelle kirker som nå lever i stor fornyelse og vekst i Sør. En annen endring som ble diskutert var hvorvidt de evangelikale og de økumeniske bevegelsene har nærmet seg. Selv om ulikheten fremdeles er stor, påpekte Tormod Engelsviken fra Menighetsfakultetet (MF), vil man stadig snakke om flere av de samme tingene i de ulike bevegelsene, som «missio Dei», «kontekstualisering», «creation care», etc.

 

Legg inn en kommentar